INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Wojciech Wajda – prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą – STUDIO FRYZUR – WOJTEK
– WOJCIECH WAJDA zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

STUDIO FRYZUR – WOJTEK – WOJCIECH WAJDA realizuje przetwarzanie Danych Osobowych, jako
podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych w oparciu o przepisy rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L.
2016 Nr 119/1), zwanego dalej „RODO”.

STUDIO FRYZUR – WOJTEK – WOJCIECH WAJDA przez Dane Osobowe rozumie, zgodnie z art. 4
pkt 1 RODO, wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania
osoby, a przez Przetwarzanie Danych Osobowych – wszelkie operacje lub zestaw operacji
wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób
zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie,
porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie,
wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju
udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie w rozumieniu
art. 4 pkt 2 RODO.

Administratorem Danych Osobowych jest: STUDIO FRYZUR – WOJTEK – WOJCIECH WAJDA
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: inspektorodo@wojtek-wajda.com.pl